Operatorem usługi Premium SMS jest:

odzyskiwanie i kasowanie danych - płatność SMS

REGULAMIN

Regulamin usługi w formacie PDF (75kB)

Regulamin usługi "Data Max Killer SMS"

§1. Uwagi ogólne

1. Usługa "Data Max Killer SMS" umożliwia bezpowrotne, selektywne kasowanie danych oraz czyszczenie dysków w sposób, który uniemożliwia ich odzyskanie nawet przez wyspecjalizowane firmy zajmujące się odzyskiwaniem danych.

2. Usługa "Data Max Killer SMS" (dalej zwana "Usługa") jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM, którzy posiadają kartę SIM zakupioną u jednego z polskich operatorów sieci GSM.

3. Usługę świadczy firma Data Max Recovery Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kaniowskiej 52, 01-529 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w XIX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000239276, nr NIP: 525-23-39-982 (dalej "DMR").

4. Operatorem Usługi odbierającym, wysyłającym i przetwarzającym wiadomości SMS i SMS Premium Rate jest: Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. z siedzibą: ul. Bożego Ciała 31, 31-059 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000265333, kapitał zakładowy 531 900,00 zł (w całości opłacony), posiadającą NIP: 675-12-79-514 (dalej: MOBILTEK).

5. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

GSM - (the Global System for Mobile Communications) - system cyfrowej telefonii komórkowej;

Operator - operator sieci GSM świadczący usługi GSM; Operatorami prowadzącymi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są: Polkomtel S.A. (Plus, SimPlus, "Sami Swoi"), Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o. (Orange, Pop, Orange Go), Polska Telefonia Cyfrowa Spółka z o.o. (Era, Tak-Tak, Heyah), P4 sp. z o.o. (Play);

SMS - (short message system), system krótkich wiadomości tekstowych;

Serwis SMS Premium Rate - interaktywny serwis dostępny dla użytkowników sieci GSM za pośrednictwem Premium SMS;

Premium SMS - skrócony numer specjalny o podwyższonej wartości umożliwiający obciążenie konta abonenta (post-paid) lub użytkownika (pre-paid) sieci Operatora GSM dodatkową kwotą do zapłaty wynikającą z zamawianej usługi na numer 91968

6. Każda osoba (dalej "Użytkownik"), która przystępuje do korzystania z Usługi i wysyła wiadomość SMS Premium na numer Premium SMS 91968 przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

 

§2. Korzystanie z Usługi

1. Usługa dostępna jest na komputerach klasy PC z zainstalowanym jednym z systemów operacyjnych Microsoft®: Windows 2000, Windows XP, Windows Serwer 2003, Windows Vista oraz z aktywnym dostępem do sieci globalnej Internet.

2. Aby aktywować Usługę Data Max Killer SMS za pośrednictwem Premium SMS, należy wysłać na numer Premium SMS 91968 wiadomość o treści KILLER.

3. Koszt wysłania jednej wiadomości Premium SMS na numer 91968 to 19 pln netto (23,18 (lub 23,37zł od 1 stycznia 2011) z VAT);

4. Opłaty za korzystanie z Usługi pobierane są przez Operatorów Sieci GSM.

5. Wiadomość Premium SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego.

6. W odpowiedzi na zamówienie Użytkownik otrzyma wiadomość SMS :

a) zawierającą kod aktywacyjny umożliwiający skorzystanie z Usługi oraz informację o czasie trwania aktywacji

b) informację o pomyślnej aktywacji usługi.

7. W przypadku wysłania Premium SMS o błędnej treści, Użytkownik otrzyma od MOBILTEK komunikat SMS  z informacją o błędzie.

8. Wiadomość SMS bez treści lub zawierająca treść niewłaściwą, nie upoważnia do skorzystania z usługi, jednakże każde wysłanie wiadomości SMS wiąże się z naliczeniem opłaty, o której mowa w pkt 3, §2 niniejszego regulaminu.

9. Wiadomość Premium SMS na numer "91968" może być wysyłana przez jednego abonenta nie częściej niż raz na 15 minut. Wysłanie kolejnego Premium SMS w czasie krótszym niż 15 minut nie spowoduje wygenerowanie kodu zwrotnego.

10. Użytkownikom przysługuje prawo do wykorzystania otrzymanego Serwisu Data Max Killer SMS tylko w zakresie użytku osobistego.

§3. Odpowiedzialność 

1. DMR oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona była na jak najwyższym poziomie.

2. DMR nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Usługi związane z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez Operatora sieci GSM oraz niedostępnością wiadomości w sieci odbiorcy.

3. DMR nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Usługi będącej wynikiem utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu SMS oraz SMS Premium Rate spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usług niezależnymi od DMR, w szczególności wynikłymi z powodu siły wyższej, np.: wybuchu wojny, huraganu, pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, strajku, działań lub zaniechań instytucji rządowych, zmian prawa, awarii ogólnopolskiej sieci Internet lub jej części, awarii sieci energetycznej, przyczyn leżących po stronie Operatorów GSM i innych okoliczności lub zdarzeń pozostających poza kontrolą DMR, a uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Usługi.

4. Niezależnie od powyższych ustaleń DMR ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez Operatora. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, DMR nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

§4. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

2. DMR zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie jego zmiany będą zamieszczane na stronie www.kasowanie-danych.org i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.Copyright DataMax Recovery © 2008 - 2024 | Mapa strony
Engined by Indingo